Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Firma IFHIAS z siedzibą w Niemcy, Dieselstr.1 A, DE-21465 Reinbek, www.ifhias.com (dalej IFHIAS) oraz franczyzobiorca w Polsce Firma Euro Fitness School/Centrum Fitness Ewa Markowska Jaworze Bielska 84, www.ifhias.com/pl i https://pl.deepwork-training.com (dalej EFS).

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych możesz napisać do administratora na adres mailowy deepwork.pl@ifhias.com

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jest jednak nieodzowne do rejestracji własnego konta, które będzie wykorzystywane w całym procesie edukacji. Twoje dane osobowe będą wykorzystane w zakresie niezbędności do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem rejestracji i zgłoszeniem na etapy szkolenia programu deepWORK™, zaliczeniem szkoleń, potwierdzenia wysyłką na adres mailowy certyfikatu ukończenia, kontaktu handlowego i sprzedaży produktów związanych z programem deepWORK™, rozwiązywaniem ewentualnych problemów.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. W Polsce fakturowanie wykonujemy na platformie www.ifirma.pl.

Rejestrując swoje konto wyraża się zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez IFHIAS i EFS w celach marketingowych zgodnie z Ustawą oraz przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacji, na podane w formularzach zgłoszeniowych: adres e-mail i telefon, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 r , informacji marketingowych, oferty handlowej i usług sportowo-rekreacyjnych, eventów, konwencji i szkoleń.

IFHIAS i EFS dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przez utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych, poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony danych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej:

• prowadzenie badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi
użytkownika oraz przez formularze kontaktowe w sytuacji, gdy nie są one związane
wprost z wykonaniem umowy;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwalnych.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych IFHIAS i EFS gwarantują spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i przysługują Ci następujące uprawnienia:

– Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
– Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
– Prawo do przenoszenia danych osobowych.
– Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę.
– Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

IFHIAS i EFS przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie rejestracji i zgłoszenia na szkolenie przez czas niezbędny do realizacji programu i w celach archiwalnych Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym IFHIAS i EFS zobowiązana jest do zachowania danych i dokumentów potwierdzających spełnienie poszczególnych etapów szkolenia.

Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub oceny postępu edukacyjnego oraz zainteresowań.

IFHIAS i EFS zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronach www.ifhias.com/pl i https://pl.deepwork-training.com w zakładce „warunki, polityka prywatności”. Polityka prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.